Korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u URBANIZAM d.o.o. Valpovo kod Službenika za informiranje na sljedeće načine:

– telefonom na broj: 031/ 359 298

– telefaxom na broj: 031/656 075

– elektroničkom poštom na e-mail adresu: urbanizam@urbanizam-valpovo.hr

– poštom na adresu:

URBANIZAM d.o.o. Valpovo
M. A. Reljkovića 16
31 550 VALPOVO

Naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, te naknadu troškova dostave tražene informacije plaća korisnik prava na informaciju – podnositelj zahtjeva i to uplatom na poslovni račun IBAN otvoren u Slatinskoj banci d.d. broj: HR 9024120091138002984, s modelom i pozivom na broj prema ponudi/predračunu, u svrhu doznake: “naknada za pristup informaciji”, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine RH” broj:12/14).

Odluke o pravu na pristup informacijama

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Katalog informacijama urbanizam d.o.o. Valpovo

 

Skip to content