Sukladno članku 10. stavku 1. točki 1) Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15) URBANIZAM d.o.o. Valpovo objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA URBANIZAM d.o.o Valpovo

TRGOVAČKA DRUŠTVA:

1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine RH“ broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15)
2. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine RH“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
3. Zakon o sudskom registru („Narodne novine RH“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11, 148/13, 93/14 i 110/15)
4. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine RH“ broj 22/12, 127/14)

RAČUNOVODSTVO:

5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine RH“ broj 78/15 i 134/15)
6. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine RH“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
7. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja („Narodne novine RH“ broj 86/15)
8. Opći porezni zakon („Narodne novine RH“ broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12, 73/13, 26/15)
9. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine RH“ broj 108/12 i 144/12, 112/13, 78/15)
10. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine RH“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12, 148/13, 143/14)
11. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine RH“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10,
137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14)
12. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine RH“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13,143/14),
13. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine RH“ broj 149/09, 89/11, 29/12,
64/12 i 146/12, 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14),
14. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine RH“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i
144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14),
15. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine RH“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09,
9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12, 79/13, 160/13, 157/14)
16. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine RH“ broj 133/12)
17. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine RH“ broj 146/12)

JAVNA NABAVA:

18. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine RH“ broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
19. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine RH“ broj 10/12)
20. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine RH“ broj 10/12)
21. Zakon o državnoj komisiji za komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine RH“ broj 18/13, 127/13, 74/14)
22. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine RH“ broj 6/12)
23. Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine RH“ broj 6/12)
24. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine RH“ broj 19/12)
25. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine RH“ broj 10/12)
RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
26. Zakon o radu („Narodne novine RH“ broj 93/14)
27. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine RH“ broj 57/12 i 120/12)
28. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine RH“ broj 37/11, 32/15)
29. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine RH“ broj 32/15 i 102/15)
30. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine RH“ broj 146/14)
31. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine “ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
32. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine RH“ broj 70/10)
33. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine RH“ broj 71/14, 118/14, 154/14)
34. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine RH“ broj 39/06)
35. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine RH“ broj 5/84)
36. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine RH“ broj 112/14)
37. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine RH“ broj 112/14 i 43/15)
38. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine RH“ broj 92/10)
39. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine RH“broj 35/94, 110/05 i 28/10)
40. Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine RH“ broj 112/14)
41. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15),
42. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novineRH“ broj 71/99, 46/07 i 41/08)
43. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine RH“ broj 80/13, 137/13),44. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine RH“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07,
33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15)
45. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine RH“ broj: 49/14)
46. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine RH“ broj 157/13 i 152/14)
47. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine RH“ broj 25/13 i 85/15)
48. Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine RH“ broj 44/14, 2/15)
49. Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine RH“ broj
44/14, 2/15)

GROBLJE:

50. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12),
51. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
(„Narodne novine“ broj 23/94)
52. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
53. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)
54. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ( „Narodne novine“ broj
55. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik( „Narodne novine“ broj 134/15)
56. Pravilnik o programu ispita o o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik ( „Narodne novine“ broj 134/15)

OTPAD:

57. Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
58. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 i 153/13, 78/15)
59. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine 35/08),
60. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada („Narodne novine“ broj 117/07 i 111/11, 17/13, 62/13)
61. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14, 51/14)
62. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom („Narodne novine“ broj 32/98)
63. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada sa katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“ broj 50/05 i 39/09)
64. Pravilnik o vrstama otpada („Narodne novine“ broj 27/96)
65. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom („Narodne novine“ broj 123/97, 112/01, 23/07)
66. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu („Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09,
156/09, 38/10, 10/11, 81/11 i 126/11, 38/13, 86/13, 88/15)
67. Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 42/07)
68. Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unapređenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 58/11) 69. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 89/08)
70. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05)
71. Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine („Narodnenovine“ broj 85/07, 126/10, 31/11)
72. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 117/07 i 111/11, 17/13, 62/13)
73. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

(„Narodne novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09 i 143/12, 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
74. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09 i 111/11, 86/13)
75. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09,
156/09, 91/11 i 45/12, 86/13)
76. Pravilnik o otpadnim baterijama i akumulatorima i gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“ broj 111/15)
77. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 125/15)
78. Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“ broj 112/15)
79. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15)
80. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj129/11 i 137/11)
81. Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“ broj 90/15)
82. Naputak o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI:

83. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
84. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
82. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
85. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13, 41/14),
86. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15)
87. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
88. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04,
107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)
89. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti („Narodne novine“ broj 152/08 i 61/11, 56/13)
90. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13)
91. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)
92. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)
93. Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14)
94. Zakon o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)

Skip to content