Prijava oštećenja spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada

 

Prijava korisnika za odvoz miješanog i biorazgradivog otpada

Ukoliko ste novi korisnik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, potrebno je prijaviti se putem našeg OBRASCA za prijavu/promjenu/odjavu korisnika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ovisno o mjestu stanovanja. Obrazac je potrebno ispuniti te isti dostaviti na blagajnu Urbanizam d.o.o. Valpovo zajedno sa dokumentacijom kojom je stečeno pravo korištenja nekretnine (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o najmu, izvadak iz zemljišnih knjiga). U slučaju odjave korištenja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada potrebno je ispuniti obrazac te dostaviti dokumentaciju kojom se potvrđuje prestanak korištenja usluge odvoza otpada (izvadak iz matice umrlih, potvrda o promjeni prebivališta, raskid ugovora o najmu).

IZJAVA o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

ZAHTJEV za odjavu korištenja javne usluge prikupljanja otpada na nekretnini koja se trajno ne koristi

Skip to content