URBANIZAM
I. DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo osnovao je kao jedini osnivač trgovačko društvo URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M.A.Reljkovića 16 koje je po Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku od 19. veljače 2013. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Osnovi akt Društva je Izjava o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o.

Društvom upravlja:
1. Skupština se sastoji od jednog člana – jedinog osnivača Društva, kojeg predstavlja Uprava jedinog osnivača Društva.
2. Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.
Odlukom Skupštine od 26. ožujka 2013. godine za jedinog člana uprave – direktora URBANIZAM d.o.o. Valpovo je imenovan Željko Harkanovac, dipl.ing.građ. za mandatno razdoblje od četiri godine.

TELEFONI ZA KONTAKT:

1. Čistoća – odvoz komunalnog otpada i komunalno održavanje
(031) 656 073

2.Gradsko groblje Matije Gupca 127
(031) 651 651

3. Gradsko groblje dežurstvo
(091) 9432 884
(091) 4948 003

II. ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJSKI USTROJ
URBANIZAM d.o.o. VALPOVO:

1. SKUPŠTINA
2. UPRAVA – DIREKTOR
4. RUKOVODITELJI SLUŽBI
4.1 SLUŽBA ZA KOMUNALNE I GRADITELJSKE POSLOVE
4.1.1. ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE
– Komunalno održavanje
– Odvoz smeća
– Groblje
4.1.2. ODJEL ZA GRADITELJSKE POSLOVE
4.1.3. ODJEL ZA KOMERCIJALNE POSLOVE
4.1.4. ODJEL ZA GEODETSKE POSLOVE
4.2. SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA
4.3. SLUŽBA RAČUNOVODSTVENIH I FINANCIJSKIH POSLOVA

III. DJELATNOSTI

Predmet poslovanja URBANIZAM d.o.o. Valpovo je:

* Skupljanje otpada za potrebe drugih
* Prijevoz otpada za potrebe drugih
* Posredovanje u organiziranju oporabe i / ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* Skupljanja, oporabe i / ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
* Uvoz otpada
* Izvoz otpada
* Stručni poslovi prostornog uređenja
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevine
* Nadzor nad gradnjom
* Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
* Inženjerstvo, savjetovanje i upravljanje projektima
* Izradbu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
* Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
* Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
* Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
* Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
* Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
* Izradbu elaborata katastarske izmjere
* Izradbu elaborata tehničke reambulacije
* Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
* Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
* Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
* Izradbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
* Izradbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
* Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
* Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Tehničko vođenje katastra vodova i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada goedetskoga projekta i poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine i poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
* Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
* Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
* Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Posredovanje u prometu nekretninama
* Poslovanje nekretninama
* Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
* Upravljanje grobljima
* Prijevoz putnika u javnom prometu
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Tržnice na malo
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Javna rasvjeta
* Stručni poslovi zaštite okoliša
* Upravljanje i održavanje športskom građevinom
* Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Održavanje i popravak motornih vozila.

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

Skip to content