Temeljem članka 441. stavak 1.  točka 3.  Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), članka 18. i 25. Izjave o osnivanju društva Urbanizam d.o.o., te Odluke Skupštine URBANIZAM d.o.o. broj: 116-3/2017 od 22.03. 2017. godine raspisuje se:

 

NATJEČAJ

za imenovanje jedinog člana Uprave – direktora Društva

za mandatno razdoblje od četiri godine

I. Sukladno članku 24. Izjave o osnivanju Društva URBANIZAM d.o.o. Uprava-direktor Društva može biti svaka  fizička osoba koja ispunjava:

       Opće uvjete:

  1. da ima visoku stručnu spremu (VSS),
  2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima
  3. da kod kandidata ne postoje ograničenja za obavljanje poslova člana uprave u smislu članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

II. Uz prijavu svaki kandidat je obvezan dostaviti:

  1. Kratak životopis s posebnim naglaskom na radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
  2. Dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta:

                      2.1. Preslik Diplome  o stručnoj spremi,

                      2.2. Dokaz o stečenom radnom iskustvu  na odgovarajućim poslovima (preslik radne                       knjižice s podacima do 30.06.2013. godine, odnosno elektronički zapis Potvrda iz matične evidencije HZMO; potvrda poslodavca ili preslik ugovora o radu),

                      2.3. Uvjernje o nekažnjavanju  i da nije pokrenut kazneni postupak, ne stariji  od mjesec dana  od dana objave natječaja,

                      2.4. izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za        imenovanje  iz članka 239. stavak 2. točke 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima             ( Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09,        125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15),

                      2.5. Preslik važeće osobne iskaznice,

  1. Program rada za mandatno razdoblje.

 

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom  o ispunjavanju uvjeta  iz natječaja  podnose se neposredno ili poštom na  adresu: URBANIZAM d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550  Valpovo, za Skupštinu Urbanizam d.o.o. Valpovo,  u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Natječaj za upravu-direktora društva URBANIZAM – ne otvarati»  u roku od 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom  neće se razmatrati.

U skladu s člankom 13. stavak 2. Zakon o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu  javiti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u  roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                               URBANIZAM d.o.o. Valpovo

Skip to content