Poštovani korisnici,

Urbanizam d.o.o. Valpovo će tijekom mjeseca studeni-prosinac svojim korisnicima dostaviti karticu sa istaknutim serijskim brojem i adresom obračunskog mjesta, jedinstvenom za svakog korisnika.

Dostavljenom karticom omogućavamo napredniji pristup javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada sa ciljem zadovoljenja članka 17. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i omogućavanja uvida korisniku usluge na njegov zahtjev putem mrežne pošte odnosno putem interneta, tj. web aplikacije sa adrese: http://moj-otpad.info i pripadajuće zaporke iz privitka dostavljene kartice svakome korisniku naše usluge.

Putem aplikacije će biti dostupne sljedeće informacije o :

  • osobnim podacima korisnika (ime i prezime / naziv korisnika, OIB i adresa),
  • obračunskom mjestu i statusu nekretnine na obračunskom mjestu (koristi li se ili se trajno ne koristi nekretnina),
  • vrstama otpada koje davatelj usluge prikuplja putem javne usluge, reciklažnim dvorištem i mobilnim reciklažnim dvorištem te o datumu i broju izvršenih primopredaja (dokaz o izvršenoj usluzi),
  • radnom vremenu, lokaciji reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, te kalendaru odvoza otpada,
  • količini i volumenu raspoloživih spremnika na obračunskom mjestu (individualni stambeni objekti) odnosno udjelu u korištenju zajedničkih spremnika (zgrade kolektivnog stanovanja),
  • broju i sadržaju izjavljenih prigovora korisnika usluge,
  • promjenama prema dostavljenoj Izjavi (odjava/promjena podataka/prijava … ),
  • korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta te predanoj vrsti i količini korisnog otpada koju korisnik usluge može predati bez naknade,
  • uplatama za izvršenu javnu uslugu i stanju duga,

Dostavljenu karticu korisnik je obvezan pokazati prilikom ulasku u reciklažno dvorište zbog  kontrole i identifikacije korisnika kao i pri odlaganju otpada u mobilno reciklažno dvorište.

Za ulaz u aplikaciju koristite sljedeće podatke:

ulaz u aplikaciju ostvarujete preko linka: http://moj-otpad.info

Vaš jedinstveni kôd: xyz5xyz

Korisnik: PERICA  PERIĆ

Obračunsko mjesto: A. B. ŠIMIĆA  bb (0002200), Valpovo

Uporaba kartica pri korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, te predanoj vrsti i količini korisnog otpada je bez naknade.

Molimo da dostavljene podatke čuvate kako biste istima omogućili Vaš ulazak u aplikaciju i kako ih drugi korisnici ne bi zlorabili.

Categories: Novost

Skip to content