Akti Jedinica lokalne samouprave

1. Za područje Grada Valpova i prigradskih naselja Grada Valpova (Ladimirevci, Nard, Šag, Harkanovci, Ivanovci, Zelčin, Marjančaci):

1.1. Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Valpova” broj: 3/05,5/08 i 6/14);

1.2. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Valpova i prigradskih naselja (“Službeni glasnik Grada Valpova” broj: 1/18);

1.3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Valpova (“Službeni glasnik Grada Valpova” broj: 6/14).

1.4. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje (“Službeni glasnik Grada Valpova” broj: 6/16)

2. Za područje Općine Bizovac:

2.1. Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Općine Bizovac ” broj: 4/05 i 1/11);
2.2. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac ” broj: 1/18);
2.3. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bizovac (“Službeni glasnik Općine Bizovac ” broj: 1/18).

3. Za područje Općine Petrijevci

3.1. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija te glomaznog otpada na području Općine Petrijevci ( “Službeni glasnik Općine Petrijevci” broj 1/18);
3.2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, baterija te glomaznog otpada na području Općine Petrijevci pravnoj osobi Urbanizam d.o.o. Valpovo ( “Službeni glasnik Općine Petrijevci” broj 6/15);
3.3. Odluka o komunalnom redu ( “Službeni glasnik Općine Petrijevci” broj 6/09);

 

  1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine RH” broj: 94/13)
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj: 73/17)
  3. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine ” broj: 50/17) 
4. Opći uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području grada Valpova
5. Opći uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području općine Bizovac

6. Opći uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području općine Petrijevci

 

 

 

 

Skip to content