Predmet poslovanja Društva URBANIZAM d.o.o. Valpovo je:

* Skupljanje otpada za potrebe drugih
* Prijevoz otpada za potrebe drugih
* Posredovanje u organiziranju oporabe i / ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* Skupljanja, oporabe i / ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja
otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
* Uvoz otpada
* Izvoz otpada
* Stručni poslovi prostornog uređenja
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevine
* Nadzor nad gradnjom
* Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
* Inženjerstvo, savjetovanje i upravljanje projektima
* Izradbu elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
* Izrada elaborata izmjere, označivanja i održavanja državne granice
* Izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte
* Izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata
* Izrada elaborata izrade detaljnih topografskih karata
* Izrada elaborata izrade preglednih topografskih karata
* Izradbu elaborata katastarske izmjere
* Izradbu elaborata tehničke reambulacije
* Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik
* Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu
* Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana
* Izradbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
* Izradbu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
* Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih
čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
* Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Tehničko vođenje katastra vodova i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije i poslovni stručnog nadzora nad radovima
* Izrada goedetskoga projekta i poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine i poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
* Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, poslovi stručnog nadzora nad radovima
* Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije
* Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta
* Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Posredovanje u prometu nekretninama
* Poslovanje nekretninama
* Poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
* Upravljanje grobljima
* Prijevoz putnika u javnom prometu
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Tržnice na malo
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Javna rasvjeta
* Stručni poslovi zaštite okoliša
* Upravljanje i održavanje športskom građevinom
* Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Održavanje i popravak motornih vozila.

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz navedenu djelatnost.

Skip to content