Pravo na pristup informacijama

1. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

2. ZAHTJEVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

3. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE DOSTAVE
INFORMACIJE

4. OBJAVE PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA DRUŠTVA

5. IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA